Головне меню

Додаток
до рішення № 500 12-ої сесії
Виноградівської міської ради
шостого скликання від 22.03.2012 р.

ПРАВИЛА
РОЗМІЩЕННЯ    ЗОВНІШНЬОЇ   РЕКЛАМИ
У   МІСТІ   ВИНОГРАДІВ

Ці правила розроблені на основі Закону України “Про рекламу” від 11.07.2003 р. №1121-ІV, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 року № 697-ХІІ, Закону України “Про мови” від 28.10.1989 р., Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р., №208/94-ВР, п.8 ст.52 розділу VIII Закону України “Про вибори народних депутатів України”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу” від 26.05.2004 р. № 693.

1. Загальні положення

     1.1. Ці правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами, спеціальних конструкцій для розміщення реклами у місті Виноградів та визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
1.2. Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.Виноградів регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами в м.Виноградів та визначають порядок видачі дозволів на розміщення такої реклами, регулює та корегує діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами.
1.3. Розміщення зовнішньої реклами юридичними та фізичними особами проводиться з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних особливостей м.Виноградів (за умови відповідності якості робіт та технічних характеристик матеріалів згідно з розробленою технічною документацією для забезпечення життєдіяльності суспільства).
1.4. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності даного порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами підлягають переоформленню відповідно умов цих Правил.

2. Терміни та поняття

У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:
Виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами на підставі дозвільних документів.
Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
Реклама – інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, також до зовнішньої реклами відносяться плакати, афіші, друковані листівки, об’яви, таблички, прапори, транспаранти, наклейки та інше, що розмішується у візуальному інформаційному просторі міста стаціонарно, тимчасово або рухаючись.
Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва або розповсюдження.
Розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами.
Пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, благоустроєний у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком.
Робочий орган – створене міською радою управління, відділ або уповноважена установа, організація.
Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, бігборди, сітілайти, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу” та “Типових правилах розміщення зовнішньої реклами”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067.
                                         3. Порядок розміщення зовнішньої реклами
3.1 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, підготовлених робочим органом згідно з рішенням виконавчого комітету Виноградівської міської ради (без втручання у форму та зміст реклами) у відповідності до цих Правил.
3.2 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
3.3 Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами призначається робочий орган. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян, об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.
                               4. Повноваження робочого органу (виконавчого комітету міської ради)
До повноважень робочого органу – виконавчого комітету міської ради належать:
– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
– надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів, фундаментів підземної та надземної частини конструкцій наземної реклами (бігбордів).
– прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або відмову у встановленні такого пріоритету.
– підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи відмову у його надання;
– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської  ради;
– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
– подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження реклами.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
                        5. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
5.1 Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з Додатком 1, до якого додаються:
– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
5.2 За наявності документів, передбачених пунктом 7 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з Додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритетом на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірника дозволу за формою згідно з Додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявнику вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.
5.3 Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш, як на три місяці у випадку:
– продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
– письмового звернення заявника продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.
5.4 Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подання заяви та встановленні робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
5.5 Протягом строку, зазначеного у пункті 9 цих Правил, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 9 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 9 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами самоврядування.
Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.
5.6 Під час подання заяви або оформлення примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
5.7 У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 9 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 11 цих Правил, заява вважається не поданою, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.
5.8 Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань архітектури та містобудування.
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
– державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
– відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
– утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.
5.9 У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 14 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
Робочий орган протягом більш як п’ятнадцять робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.
5.10 Виконавчий орган ради після одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу. Перший примірник дозволу видається заявнику, другий залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявнику протягом п’яти днів з дати його прийняття.
5.11 Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
5.12 У наданні дозволу може бути від відмовлено у разі, коли:
– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
– у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
5.13 Дозвіл надається строком на один рік, якщо менший строк не зазначено у заяві.
5.14 Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
5.15 У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
5.16 Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш, як 6х9 сантиметрів).
5.17 Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
– технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
– фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Робочий орган протягом не більш, як п’ятнадцять робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
5.18 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання, про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

6. Порядок переоформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами

6.1 Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
6.2 У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула права власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
– документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
– оригінал зареєстрованого дозволу;
– письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
– копія свідоцтва про держану реєстрацію заявника  юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– банківські реквізити, ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до наданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7. Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламного засобу

Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради, за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку, при двомісячній заборгованості за користування місцем розташування рекламних засобів.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

8. Плата за користування місцем розташування рекламних засобів

8.1 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності, розраховується робочим органом у порядку, зазначеному в додатку № 5 цих Правил.
8.2 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у державній або приватній власності, визначається їх власниками або уповноваженими ними органами (особами).
8.3 Розмір плати за тимчасове користуванням місцем розташування рекламних засобів не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
8.4 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для розміщення соціальної рекламної інформації не утримується.

9. Вимоги до зовнішньої реклами

9.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 9.7 – 9.11 цих Правил;
– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування, не відтворювати зображення дорожніх знаків;
– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений згідно з ескізом, погодженим відділом архітектури та містобудування (розповсюджується і на фундаменті, які були розташовані раніше);
– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із флуоресцентних матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частини вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш, як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
9.2 Забороняється розташування рекламних засобів:
– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
– у населених пунктах на висоті менш, як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
9.3 Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
9.4 Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
9.5 Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
Спеціальна конструкція для окремо розташованої зовнішньої реклами розмішується у відповідності до містобудівних вимог і виконується згідно з ескізним проектом, погодженим начальником відділу архітектури та містобудування.
Фундаментний блок спеціальної конструкції повинен виконуватись із залізобетону і мати монтажні петлі для забезпечення монтажу та демонтажу на весь термін дії дозволу.
На приховані роботи складаються відповідні акти. Фундамент, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений у відповідності до вимог ескізу, погодженого з начальником відділу архітектури та містобудування.
На період дії дозволу вносити зміни до проекту спеціальної конструкції без погодження відділу архітектури та містобудування заборонено.
Розташування спеціальної конструкції може бути не погодженим у зв’язку з:
– проходженням на заявленому місці інженерних комунікацій;
– розміщенням з порушенням вимог техніки безпеки дорожнього руху;
– розташуванням заявленого місця в охоронній зоні об’єкта культурно-історичної спадщини міста та держави;
– створення перешкоди вільному візуальному сприйняттю цілісності архітектурної забудови міста або створення перешкод вільному огляду раніше встановлених реклам;
– заперечень інспекції ДАБК у зв’язку з відсутністю надійності та безпечності спеціальної конструкції (за запитом).
9.6 У разі виявлення фактів невідповідності умов розміщення рекламного засобу щодо освітлення реклами або її загальної площі, що впливає на розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, проводиться перерахунок місячної плати з урахуванням фактичного стану рекламного засобу в односторонньому порядку з моменту виявлення на підставі акту перевірки з подальшим повідомленням власника рекламного засобу.
9.7 Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
9.8 Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
9.9 Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
9.10 Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, зовнішній вигляд, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
9.11 Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
9.12 Тимчасові виносні рекламні конструкції  можуть мати горизонтальну проекцію не більш, ніж 1 м кв. та площу кожної сторони зображення, значно не перевищуючу 1 м кв.;
Одержання дозволу на розміщення тимчасової виносної конструкції здійснюється згідно з порядком, зазначеним у розділі 5.
При розрахунку оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, враховується термін розміщення тимчасової виносної рекламної конструкції, час якої не перевищує дванадцяти годин на добу;
Сплата у випадку, коли тимчасова виносна конструкція розміщується в межах відведеної земельної ділянки під об’єкт комерційного використання, не справляється.
Нетрадиційні засоби реклами – повітряні кулі, аеростати та інші – як правило, тимчасове оформлення, яке розміщується на період проведення святкових та різних заходів.
9.13 Розповсюдження реклами у вигляді рекламних оголошень, афіш, об’яв, друкованих листівок та інше, в тому числі і політичної реклами, здійснюється виключно на щитах міської довідки безкоштовно.
Органи  місцевого самоврядування не пізніше, як за сто днів до дня  виборів  відводять місця  та  обладнують стенди,  дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Розміщення передвиборної агітації в непередбачених для неї місцях забороняється.
9.14 Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку її дії. Відсутність маркування є підставою для скасування дозволу як невиконання умов розміщення рекламного засобу.
9.15 Контроль за додержанням цих Правил у м. Виноградів здійснюють у межах своєї компетенції: виконавчий комітет Виноградівської міської ради, відділ архітектури та містобудування, робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.
9.16 Самовільно розташовані або недемонтовані згідно з приписом спеціальні конструкції та зовнішня реклама підлягають демонтажу згідно з наведеним нижче порядком.
Порядок демонтажу спеціальних конструкцій та зовнішньої реклами, які розміщені без дозволу – це комплекс заходів по відокремленню спеціальної конструкції або зовнішньої реклами від місця її розташування та транспортування в спеціально відведені місця для подальшого тимчасового зберігання.
Власнику спеціальної конструкції або зовнішньої реклами робочим органом надсилається повідомлення про наявність підстав для демонтажу. Якщо власник протягом 3-х днів з дати надісланого повідомлення не виконав демонтаж або не надав обґрунтовану відповідь на повідомлення, демонтаж здійснюється Виноградівським ВУЖКГ за розпорядженням міського голови на підставі подання відділу архітектури та містобудування.
Під час проведення демонтажу представником Виноградівського ВУЖКГ складається акт проведення демонтажу.
Демонтаж проводиться в присутності власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, про дату та час проведення демонтаж Виноградівське ВУЖКГ  надсилає повідомлення власнику не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення демонтажу. У разі відсутності власника про це робиться відмітка в Акті проведення демонтажу. Відсутність власника при проведенні робіт з демонтажу спеціальної конструкції або зовнішньої реклами не дає підстав для оскарження дій Виноградівського ВУЖКГ.
Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких вручається власнику. У разі відсутності власника при проведенні демонтажу примірник акту надсилається йому поштою.
Виноградівський РВ УМВС України забезпечує охорону громадського порядку при виконанні демонтажу та транспортуванні спеціальної конструкції або зовнішньої реклами.
Демонтовані спеціальні конструкції або зовнішні реклами зберігаються Виноградівським ВУЖКГ  в спеціально відведених місцях.
Власник спеціальної конструкції або зовнішньої реклами має право на її повернення після звернення до Виноградівського ВУЖКГ   на підставі таких документів:
–  заява;
– документ, що підтверджує право власності на спеціальну конструкцію або зовнішню рекламу;
– документ, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції або зовнішньої реклами у розмірі одного неоподаткованого мінімуму за кожен день зберігання;
– документ, що підтверджує сплату боргу за розміщення зовнішньої реклами до дня її демонтажу;
– документ, що підтверджує повноваження особи на одержання спеціальної конструкції або зовнішньої реклами (при необхідності).
У разі невиявлення власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами питання власності на об’єкт вирішується згідно з чинним законодавством.
9.17 Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.
Відповідальним за порушення законодавства про рекламу при розповсюдженні реклами у вигляді рекламних оголошень, афіш, об’яв, друкованих листівок та інше є суб’єкт, до якого треба звертатися за адресою, телефоном або іншими реквізитами згідно з рекламними оголошеннями, афішами, об’явами, друкованими листівками.
Як речові докази у справі про порушення законодавства про рекламу використовуються:
•    кольорове фото місцевості з точки погляду реклами, при цьому площа реклами повинна займати до 20% площі фото знімка (розмір 9х12 см)
•    кольорове фото реклами (розмір 9х12 см)
•    акт встановлення місцязнаходження реклами, затверджений архітектором міста
•    документи, що підтверджують вартість реклами або матеріали експертизи по встановленню вартості реклами.

10. Контроль за додержанням порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами

в м. Виноградів

10.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює робочий орган виконавчого комітету Виноградівської міської ради.
10.2 У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений термін.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та можливі збитки

11.1 Згідно зі ст. 27 Закону України про рекламу та чинним законодавством України.
11.2 Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

12. Відповідальність робочого органу

Робочий орган несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Секретар Виноградівської  міської ради                                         М.І.Чейпеш


Додаток 1
до Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених рішенням № 500
12-ої  сесіїї міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

Міському голові

_______________________________

_______________________ р.

№ ____

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

Заявник ______________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача
______________________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи –
______________________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника ______________________________________________________________
(для юридичної особи – місцезнаходження,
______________________________________________________________________________
для фізичної особи – місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи ______________________________________

Телефон (факс) _______________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:
______________________________________________________________________________
(повна адреса місцерозташування рекламного засобу)
строком на ___________________________________________________________________
(літерами)
Перелік документів, що додаються ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заявник
або уповноважена
ним особа                  ______________________          ______________________
(підпис)                        (ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 2
до Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених рішенням № 500
12-ої  сесії міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстраційний
номер заяви    Дата подання    Для юридичної особи –
повне найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код,
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані, ідентифікаційний
номер та місце проживання    Адреса розміщення рекламного засобу, тип
конструкції    Кількість сторінок у
поданих документах    Підпис особи, на яку
покладено реєстрацію
документів    Підпис заявника    Дата прийняття рішення про встановлення
пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет або про відмову у його встановленні    Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу    Результати розгляду заяв на продовження строку дії або переоформлення дозволу    Дата і номер рішення про скасування дозволу
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

Керівник робочого органу ___________________
(підпис)                (ініціали та прізвище)


Додаток 3
до Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених рішенням № 500
12-ої  сесії міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

Дозвіл № _____
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий ”____”___________20___р. на підставі рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради від “____” __________20___р. за № ___________
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
для фізичної особи – паспортні дані, прізвище, ім’я та побатькові, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місцерозташування рекламного засобу _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місцерозташування рекламного засобу)

Додатки до дозволу, що є невід’ємною його частиною:
№ 1 – фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміри не менш, як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
№ 2  – ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу
№ 3 – топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місцерозташування рекламного засобу
№ 4 – фотокартка місця (розміри не менш, як 6х9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу.
Погоджувальна частина

1. Власник місцерозташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа):
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування, підпис керівника

_______________________________________________________________________________
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані)

________________________________________________________________________________

М. П. __________________________

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури:

_____________________________________________________________________________
(підпис уповноваженої особи)                                            (ініціали та прізвище)

3. На вимогу робочого органу та органу з архітектури та містобудування:
– Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

_____________________________________________________________________________
(підпис уповноваженої особи)                                           (ініціали та прізвище)

М. П.
– Утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

________________________________________________________________________________
(підпис уповноваженої особи)                                               (ініціали та прізвище)

М. П.
Строк дії дозволу з ________________________до_______________________
Міський голова     ___________________________________
(підпис)
М. П.
Продовжено з _________________________ до__________________________

Керівник робочого органу         _______________     _______________
(підпис)            (ініціали та прізвище)

Продовжено з _________________________ до__________________________

Керівник робочого органу         _______________     _______________
(підпис)            (ініціали та прізвище)

Продовжено з _________________________ до__________________________

Керівник робочого органу         _______________     _______________
(підпис)            (ініціали та прізвище)


Додаток 4
до Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених  рішенням № 500
12-ої  сесії міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

ДОВІДКА
Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами ________________________________________________________________________________
(для юридичної особи повне найменування,
________________________________________________________________________________

(для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою ________________________________________________________________________________
(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та дозволів

на розміщення зовнішньої реклами одержано такі документи: ________________________________________________________________________________
(перелік документів із зазначенням сторінок кількості примірників)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник робочого органу _____________________           __________________________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище)


Додаток 5
до Правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених рішенням № 500
12-ої  сесії міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування  місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Виноградів

1.Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу визначається при укладанні договору між Виноградівською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.
2.Сплата за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється на термін дії договору або одноразово при видачі дозволу.
3.Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Виноградів, справляється щорічно та обчислюється за формулою:
Для наземного та дахового рекламного засобу:
П = Бт х S х Kз х Км х Кп, де:
П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування, грн;
Бт – базовий розмір плати за 1 м кв. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює базовій вартості 1 м кв. землі, затверджений рішенням сесії міської ради;
S – площа місця розташування рекламного засобу, м кв., згідно з п.6.1 Положення;
Якщо  площа місця розташування рекламного засобу  більше 10 м кв., то може застосовуватись понижуючий коефіцієнт до 0,5.
Кз – коефіціент економіко-планувального зонування, встановлений на підставі технічної документації «Грошова оцінка земель міста Виноградів», затвердженої рішенням сесії міської ради, який для районів міста становить  відповідно до зони;
Км – коефіцієнт місця розташування:
– в’їзд-виїзд міста Виноградів – 1,5;
– центральна частина міста Виноградів  – 1;
– інші вулиці міста Виноградів – 0,8;
Кп – коефіцієнт виду об’єкта зовнішньої реклами.

Таблиця видового коефіцієнту

Вид                                    Коефіцієнт
1 площина                                    1,0
2 площини                                    1,5
3 площини                                           2,0
4 площини                                           2,5
5 і більше площин                                       3,0

У разі користування місцем розміщення реклами на строк менше або більше одного року річна плата (П) ділиться на 12 і перемножується на коефіцієнт терміну користування місцем розташування (відповідна кількість місяців).

Для неназемного та недахового рекламного засобу:
П = М х  S х Бт х Kз х Кs, де:
П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування, грн;
М – кількість повних та (або) неповних місяців розташування рекламного засобу;
S – площа місця розташування рекламного засобу, м кв., згідно з п.6.2 Положення;
Бт – базовий розмір плати за 1 м кв. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 5% від розміру мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на день видачі дозволу.
Кмр – коефіцієнт, який у залежності від району та місця розташування рекламного засобу становить:
– в’їзди в місто через загальнодержавні вулиці – вул.І.Франка, вул.Ардовецька, Персикова, Копанська, Комунальна  – 1,0;
– центральна частина міста – 0,9;
-інші частини міста – 0,8;
-інші вулиці міста – 0,7.
Кs – коефіціент, який в залежності від площі місця розташування рекламного засобу становить:
S до 6 м.кв. включно – Кs =1,0
S понад 6 м.кв. до 12 м.кв. включно – Кs =0,9
S понад 12 м.кв. до 30 м.кв. включно – Кs =0,8
S понад 30 м.кв. до 60 м.кв. включно – Кs =0,7

3. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

4. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.
5. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
6. Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі розташування рекламного засобу:
6.1. На території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд – як сума площі її горизонтальної проекції на це місце прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього рекламного засобу;
6.2. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
6.3. Під час проведення рекламних акцій (ярмарок, виставок, святкових заходів, шоу тощо) просто неба для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

7. Розрахована за формулою (п. 3) сума сплачується на розрахунковий рахунок Виноградівської  міської ради:  код ЭДРПОУ 04053677  МФО 812016 р/р 31513931700058  ГУДКСУ   у Закарпатській області.
7.1. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати здійснюється фінансово-економічним відділом міської ради.
7.2. За несвоєчасність внесення плати в місцевий бюджет нараховується пеня згідно з договором.
8. Договір тимчасового користування місцем розташування об’єкта зовнішньої реклами розробляється виконкомом міської ради, узгоджується у відділі контролю та правового забезпечення діяльності міської ради та підписується міським головою або виконуючим обов’язки міського голови і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу.
9. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник знаходиться у виконавчого органу міської ради для обліку та контролю.
10. Податкова інспекція при проведенні перевірок рекламоносіїв здійснює контроль за сплатою податку з реклами.
11. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору на тимчасове користування місцем розташування, починаючи з першого повного місяця.
12. У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше, ніж 1 місяць) оплата проводиться за кожну добу на загальних підставах.
13.Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу при відсутності об`єкта зовнішньої реклами.
14.Виноградівська міська рада може щорічно переглядати тарифи залежно від умов розвитку рекламного ринку у м. Виноградів та вносити відповідні пропозиції для розгляду на сесії.


Додаток
до рішення  № 500
12-ої  сесії міської ради шостого скликання від 22.03.2012 р.

ДОГОВІР №___
про користування  місцем  розташування зовнішніх рекламних  засобів,  що   перебуває  

у   комунальній   власності

м. Виноградів                                                                                     “__”__________20__ р.

Виконком Виноградівської міської ради, у подальшому іменований “Уповноважений орган”, в особі міського голови ____________________________ _______________________________________________________________  діючого на підставі   п.16, частини 3, ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з одного боку, та _____________________________________________________ у подальшому     іменований     “Користувач”,     в     особі ____________________________, діючого на підставі______________________________________________________________,
з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.”Уповноважений орган” надає “Користувачу” для розміщення зовнішніх рекламних засобів місця, які розміщені на території, що знаходиться в комунальній власності, а саме:
“Користувач” використовує ці місця для розташування зовнішніх рекламних  засобів та здійснює плату за користування місцями згідно з розрахунком (додається).

                                2.    ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
2.1.”Уповноважений орган ” має право :
2.1.1.    Вимагати   від   “Користувача”   додержуватися  Закону  України   “Про  рекламу”  та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”.
2.1.2.    Використовувати рекламну поверхню спеціальних конструкцій “Користувача”  для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі або на  інших умовах, встановлених сторонами.
2.13.          Здійснювати перевірки додержання “Користувачем” положень цього договору.
2.2.”Користувач ” зобов’язаний :

2.2.1.    Утримувати місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати прилеглі місця в належному стані. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця  рослинності, що на ньому розташована. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції  своєчасно проводити її заміну.
2.2.2.    Своєчасно і в повному обсязі відповідно до розділу 3 цього договору сплачувати платежі за користування місцями. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України “Про рекламу”.
2.2.3.   Відшкодувати у повному обсязі “Уповноваженому органу” матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини “Користувача”.
2.2.4       Після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в належному стані “Уповноваженому органу” в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору.
2.2.5.       Передача місця, наданого “Користувачу”, іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність) не допускається.

3.  ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.     Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, з дня надання “Уповноваженим органом” дозволу на розташування рекламоносія  №_______ і складає___________гривень на місяць.
3.2.     Умови внесення плати – щомісячно, або за згодою сторін, один раз за рік при отриманні дозволу.
3.3.    Внесення   плати   за  користування   місцями   здійснюється   “Користувачем”   шляхом перерахування   відповідних   коштів   на  поточний  рахунок   “Уповноваженого органу”   у встановлені цим договором строки.

4.  ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ

4.1.  Протягом 10-ти днів після припинення дії цього Договору “Користувач” зобов’язаний         звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції  та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття,  відновлення газонів тощо) проводиться “Користувачем”.
5.    ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗГЛЯД СПОРІВ

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання    _______20___р. і діє до
“___” _________20____ р.
5.2..Цей договір може бути продовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за
письмовою згодою сторін, укладеною сторонами цього договору не пізніше, ніж за 20 днів до закінчення дії цього договору.
5.3.    Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою “Уповноваженого органу” у встановленому законодавством порядку може мати місце в  випадках, якщо “Користувач” несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначені розділом 3 цього Договору, протягом 3-х місяців  після закінчення встановленого терміну сплати;
5.4.    Всі   спори,   що   виникають   між   сторонами,   вирішуються   в   порядку,   визначеному законодавством України.

6.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.    Цей договір  укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН