Головне меню

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 12-ої сесії

Виноградівської міської ради 

від 18.05.2017 р. № 281

 

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів

(нова редакція)

 

1. Ці Правила розроблені на основі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами) та інших нормативно-правих актів України. 

2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Виноградів, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;  

зовнішня реклама – реклама,  що розміщується  на  спеціальних тимчасових    і   стаціонарних   конструкціях   –   рекламоносіях, розташованих   на  відкритій  місцевості,  а  також  на  зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою  частиною  вулиць  і  доріг; 

реклама – інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламні засоби – засоби,  що використовуються для  доведення реклами до її споживача;

рекламодавець –  особа,  яка  є  замовником  реклами  для  її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа,  яка здійснює  розповсюдження реклами;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,  популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

робочий орган – утворений міською радою відділ, управління, інший виконавчий орган або існуючий відділ, управління, на який покладені відповідні функції, для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу". 

4. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими комітетом Виноградівської міської ради відповідно до цих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом міської ради забороняється.

5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою міста.

6. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі – робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

7. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів, фундаментів підземної та наземної частини конструкцій наземної реклами (бігбордів);

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Закарпатській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою  згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

9. За наявності документів, передбачених пунктом 8 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 30 робочих днів.

10. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Закарпатською обласною державною адміністрацією – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому – п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому – п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому – п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

11. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

12. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

13. Виконавчий комітет міської ради на найближчому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

14. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

15. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

17. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

18. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

19. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності встановлюється згідно «Положення  про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування  місцем розташування об'єктів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Виноградів», яке є додатком до цих Правил. А місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

20. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

21. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цих Правилах;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

22. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у місті на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

23. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

24. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений цими Правилами, є вичерпним.

25. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

26. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

27. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

28. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

29. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

30. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

31. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

32. Контроль за додержанням цих Правил у місті Виноградів здійснює виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

33. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

34. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

35. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

36. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

37. Самовільно розташовані або не демонтовані згідно з приписом спеціальні конструкції та зовнішня реклама підлягають демонтажу.

Власнику спеціальної конструкції або зовнішньої реклами надсилається робочим органом повідомлення про наявність підстав для демонтажу. Якщо власник протягом 3-х днів з дати надісланого повідомлення не виконав демонтаж або не надав обґрунтовану відповідь на повідомлення, демонтаж здійснюється Виноградівським ВУЖКГ за розпорядженням міського голови на підставі подання робочого органу.

Під час проведення демонтажу представником Виноградівського ВУЖКГ складається акт проведення демонтажу.

Демонтаж проводиться в присутності власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, про дату та час проведення демонтаж Виноградівське ВУЖКГ  надсилає повідомлення власнику не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення демонтажу. У разі відсутності власника, про це робиться відмітка у Акті проведення демонтажу. Відсутність власника при проведенні робіт з демонтажу спеціальної конструкції або зовнішньої реклами не дає підстав для оскарження дій Виноградівського ВУЖКГ.

Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких вручається власнику. У разі відсутності власника при проведенні демонтажу, примірник акту надсилається йому поштою.

Охорону громадського порядку при виконанні демонтажу та транспортуванні спеціальної конструкції або зовнішньої реклами забезпечують працівники уповноваженого підрозділу Національної поліції.

Демонтовані спеціальні конструкції або зовнішні реклами зберігаються Виноградівським ВУЖКГ  в спеціально відведених місцях.

Власник спеціальної конструкції або зовнішньої реклами має право на її повернення після звернення до Виноградівського ВУЖКГ на підставі таких документів:

–  заява;

– документ, що підтверджує право власності на спеціальну конструкцію або зовнішню рекламу;

– документ, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції або зовнішньої реклами у розмірі одного неоподаткованого мінімуму за кожен день зберігання;

– документ, що підтверджує сплату боргу за розміщення зовнішньої реклами до дня її демонтажу.

– документ, що підтверджує повноваження особи на одержання спеціальної конструкції або зовнішньої реклами (при необхідності)

В разі не виявлення власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, питання власності на об’єкт вирішується згідно з чинним законодавством.

38. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу,несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону.

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї

ни від 26.05.2004 р. №693.


 

 Додаток  1

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція), затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

Виноградівському міському голові

Бочкай Степану Золтановичу

ЗРАЗОК

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої _____________________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника ______________________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
_____________________________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

 

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________

 

Телефон (факс) _______________________________________________________________

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 М. П. 


Додаток  2

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ЗРАЗОК

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ________________ р. на підставі рішення виконавчого комітету Виноградівської

                             (дата видачі)

міської ради Закарпатської області від _____________________________________________

                                                                                    ( дата і номер рішення)

_______________________________________________________________________________
            (для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,

__________________________________________________________________________________
                                                    для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання),

__________________________________________________________________________________

номер телефону (телефаксу),

__________________________________________________________________________________

банківські реквізити,

__________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

 

Адреса місця розташування рекламного засобу___________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
_______________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

 

Ескіз з конструктивним

рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

 _______ __________________ М.П. 
 (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.


Додаток  3

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ПОРЯДОК

 визначення розміру плати за тимчасове користування  місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Виноградів

1.Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу визначається при укладанні договору між Виноградівською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.

2.Сплата за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється на термін дії договору або одноразово при видачі дозволу.

3.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Виноградів, справляється щорічно та обчислюється за формулою:

П =М х Бт х S  х Км х Кs, де:

П – плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів , грн.;

М – термін розташування спеціальної конструкції в повних та (або) неповних місяцях;

Бт – базовий розмір плати за 1 кв.м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 20 грн. (двадцятьом  гривням);

S площа місця розташування рекламного засобу, м.кв.;

Якщо  площа місця розташування рекламного засобу більше 10 м.кв., то може застосовуватись понижуючий коефіцієнт – 0,5.

Визначення площі місця розташування рекламного засобу:

1) Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків /будівель/ та споруд, на якій розміщується спеціальна конструкція, визначається як сума площі її горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції.

При визначенні горизонтальної проекції рекламного засобу, бетонна плита і колони на яких монтується рекламна конструкція в розрахунок не береться.

 Розміри площі зайнятої під рекламний засіб визначаються за формулою:

S = (L+ 2b) х (a +2c) = кв. м., де

L – довжина горизонтальної проекції рекламного засобу від 1,0 м і більше;

b – ширина прилеглої території по довжині проекції = 0,5 м;

а  – ширина горизонтальної проекції рекламної конструкції;

с – ширина прилеглої території по ширині проекції = 0,5 м.

2) Для щитових рекламних засобів на стінах будівель та споруд, а також різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби, стели та банери комунальної форми власності площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на паралельну їй площину.

Розміри площі зайнятої під вищезазначені рекламні засоби визначаються за формулою:

S = (L х h) = кв. м., де

L – довжина рекламного засобу;

h – висота рекламного засобу.

3) Для вертикальних та горизонтальних рекламних кронштейнів на стінах будівель та споруд, площа місця на якому розміщуються рекламні кронштейни визначається, як сума площі бокової проекції рекламного кронштейна на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру бокової проекції рекламного кронштейна.

Розміри площі зайнятої під такі рекламні кронштейни визначаються за формулою:

 S к = (h + 2 х 0,5) х (L + 2 х 0,5) = кв. м., де

h – висота рекламного кронштейна;

L – довжина бокової сторони кронштейна.

4) Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Км – коефіцієнт місця розташування:

– в'їзди в місто через загальнодержавні вулиці – 1,0;

              (І.Франка, Ардовецька, Персикова, Копанська, Комунальна) 

– центральна частина міста0,9;

– інші частини міста0,8;

– інші вулиці міста0,7.

Кs – коефіцієнт, що застосовується до двосторонніх рекламних засобів (рекламних щитів розмірами інформаційного поля не менше ніж 4 кв.м.), що мають дві ( і більше) рекламних площини, які розміщені паралельно одна до одної ( або в одній площині –                                 одна над одною) – 1,5.

У випадку, якщо рекламний засіб, про який йдеться в цьому пункті, є одностороннім, даний коефіцієнт дорівнює – 1.

4. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

5. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

7. Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі розташування рекламного засобу:

7.1. На території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд – як сума площі її горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього рекламного засобу;

7.2. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

7.3. Під час проведення рекламних акцій (ярмарок, виставок, святкових заходів шоу тощо) просто неба для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

8. Розрахована за формулою (п. 3) сума сплачується на розрахунковий рахунок Виноградівської  міської ради Закарпатської області:  код ЄДРПОУ 04053677,  МФО 812016, р/р 31513931700058  ГУДКСУ   у Закарпатській області.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати здійснюється фінансово-економічним відділом міської ради. 

9. Договір про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, розробляється робочим органом за зразком, який є додатком до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів, узгоджується з відділом з питань юридичного та кадрового забезпечення міської ради та підписується міським головою.

10. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник знаходиться у виконавчому комітеті міської ради для обліку та контролю.

11. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору, починаючи з першого повного місяця.

12. У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше ніж 1 місяць) оплата проводиться за кожну добу на загальних підставах.

13. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу при відсутності об`єкта зовнішньої реклами.

14. Виноградівська міська рада може щорічно переглядати тарифи залежно від умов розвитку рекламного ринку у місті Виноградів та вносити відповідні пропозиції для розгляду на сесії.


Додаток  4

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ДОГОВІР №___

про тимчасове користування місцем  розташування рекламних засобів,

 що перебуває у комунальній власності міста Виноградів

 

  м. Виноградів                                                                                    «__»__________20__ р.

 

Виконавчий комітет Виноградівської міської ради Закарпатської області, у подальшому іменований «Уповноважений орган», в особі Виноградівського міського голови ________________________________________________________ , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одної сторони, та ________________________________________________________________ у подальшому     іменований     «Користувач»,     в     особі _______________________________________________________________, що діє на підставі____________________________________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1.«Уповноважений орган» надає «Користувачу» для розміщення зовнішніх рекламних засобів місця, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Виноградів, а «Користувач» використовує ці місця для розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування місцями згідно з розрахунком (додається).

 

2.ПРАВА, ОБОВ¢ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. «Уповноважений орган» має право:

– вимагати   від   «Користувача» дотримуватися вимог  Закону  України   «Про  рекламу»  та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів, затверджених рішенням сесії Виноградівської міської ради;

– використовувати рекламну поверхню спеціальних конструкцій «Користувача»  для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі або на  інших умовах, встановлених сторонами;

– здійснювати перевірки дотримання «Користувачем» положень цього Договору.

2.2. «Користувач» зобов'язаний:

– утримувати місця розташування рекламних засобів згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати прилеглі місця в належному стані;

– за свій рахунок усувати можливі пошкодження місця  рослинності, що на ньому розташована;

– у випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну;

– своєчасно і у повному обсязі сплачувати платежі за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

– не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу»;

– відшкодувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача»;

– після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в належному стані «Уповноваженому органу» в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору;

– передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним)   

на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність) не допускається.

 

3.  ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАСОБУ

3.1. Розмір плати за всі надані у користування місця розташування рекламних засобів визначається відповідно до «Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Виноградів» з дня надання «Уповноваженим органом» дозволу на розташування рекламоносія  №_______ і складає___________гривень на місяць.

3.2. Умови внесення плати – щомісячно, або за згодою сторін, один раз за рік при отриманні дозволу.

3.3. Внесення   плати   за  користування   місцями   здійснюється   «Користувачем»   шляхом перерахування   відповідних   коштів   на  поточний  рахунок   «Уповноваженого органу»  у встановлені цим Договором строки.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ

4.1. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього Договору «Користувач» зобов'язаний звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції  та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття,  відновлення газонів тощо) проводиться «Користувачем» за його власні кошти.

 

5.  ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ.  РОЗГЛЯД СПОРІВ

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до                                 «___» ___________20____ р.

5.2. Цей договір може бути продовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою згодою сторін, укладеною не пізніше ніж за 20 днів до закінчення дії цього договору.

5.3. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою «Уповноваженого органу» у встановленому законодавством порядку може мати місце в  випадках, якщо       «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, визначені розділом 3 цього договору, протягом 3-х місяців  після закінчення встановленого терміну сплати.

5.4. Всі   спори,   що   виникають   між   сторонами,   вирішуються   в   порядку,   визначеному законодавством України.

 

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей договір  укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

       
 

«Уповноважений орган»

Виноградівська  міська рада Закарпатської області

90300, м.Виноградів, пл.Миру, 5

Тел/факс: (03143) 2-18-53

Код ЄДРПОУ 04053677

МФО 812016, р/р31513931700058

ГУДКСУ в Закарпатській області

 

Міський голова _________С.З.Бочкай

 

 

 

«Користувач»

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

____________ ___________ /_________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція), затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

Виноградівському міському голові

Бочкай Степану Золтановичу

ЗРАЗОК

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої _____________________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника ______________________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
_____________________________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

 

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________

 

Телефон (факс) _______________________________________________________________

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 М. П. 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ЗРАЗОК

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ________________ р. на підставі рішення виконавчого комітету Виноградівської

                             (дата видачі)

міської ради Закарпатської області від _____________________________________________

                                                                                    ( дата і номер рішення)

_______________________________________________________________________________
            (для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,

__________________________________________________________________________________
                                                    для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання),

__________________________________________________________________________________

номер телефону (телефаксу),

__________________________________________________________________________________

банківські реквізити,

__________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

 

Адреса місця розташування рекламного засобу___________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
_______________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

 

Ескіз з конструктивним

рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

 _______ __________________ М.П. 
 (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток  3

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ПОРЯДОК

 визначення розміру плати за тимчасове користування  місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Виноградів

1.Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу визначається при укладанні договору між Виноградівською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.

2.Сплата за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється на термін дії договору або одноразово при видачі дозволу.

3.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Виноградів, справляється щорічно та обчислюється за формулою:

П =М х Бт х S  х Км х Кs, де:

П – плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів , грн.;

М – термін розташування спеціальної конструкції в повних та (або) неповних місяцях;

Бт – базовий розмір плати за 1 кв.м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 20 грн. (двадцятьом  гривням);

S площа місця розташування рекламного засобу, м.кв.;

Якщо  площа місця розташування рекламного засобу більше 10 м.кв., то може застосовуватись понижуючий коефіцієнт – 0,5.

Визначення площі місця розташування рекламного засобу:

1) Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків /будівель/ та споруд, на якій розміщується спеціальна конструкція, визначається як сума площі її горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції.

При визначенні горизонтальної проекції рекламного засобу, бетонна плита і колони на яких монтується рекламна конструкція в розрахунок не береться.

 Розміри площі зайнятої під рекламний засіб визначаються за формулою:

S = (L+ 2b) х (a +2c) = кв. м., де

L – довжина горизонтальної проекції рекламного засобу від 1,0 м і більше;

b – ширина прилеглої території по довжині проекції = 0,5 м;

а  – ширина горизонтальної проекції рекламної конструкції;

с – ширина прилеглої території по ширині проекції = 0,5 м.

2) Для щитових рекламних засобів на стінах будівель та споруд, а також різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби, стели та банери комунальної форми власності площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на паралельну їй площину.

Розміри площі зайнятої під вищезазначені рекламні засоби визначаються за формулою:

S = (L х h) = кв. м., де

L – довжина рекламного засобу;

h – висота рекламного засобу.

3) Для вертикальних та горизонтальних рекламних кронштейнів на стінах будівель та споруд, площа місця на якому розміщуються рекламні кронштейни визначається, як сума площі бокової проекції рекламного кронштейна на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру бокової проекції рекламного кронштейна.

Розміри площі зайнятої під такі рекламні кронштейни визначаються за формулою:

 S к = (h + 2 х 0,5) х (L + 2 х 0,5) = кв. м., де

h – висота рекламного кронштейна;

L – довжина бокової сторони кронштейна.

4) Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Км – коефіцієнт місця розташування:

– в'їзди в місто через загальнодержавні вулиці – 1,0;

              (І.Франка, Ардовецька, Персикова, Копанська, Комунальна) 

– центральна частина міста0,9;

– інші частини міста0,8;

– інші вулиці міста0,7.

Кs – коефіцієнт, що застосовується до двосторонніх рекламних засобів (рекламних щитів розмірами інформаційного поля не менше ніж 4 кв.м.), що мають дві ( і більше) рекламних площини, які розміщені паралельно одна до одної ( або в одній площині –                                 одна над одною) – 1,5.

У випадку, якщо рекламний засіб, про який йдеться в цьому пункті, є одностороннім, даний коефіцієнт дорівнює – 1.

4. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

5. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

7. Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі розташування рекламного засобу:

7.1. На території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд – як сума площі її горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього рекламного засобу;

7.2. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

7.3. Під час проведення рекламних акцій (ярмарок, виставок, святкових заходів шоу тощо) просто неба для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

8. Розрахована за формулою (п. 3) сума сплачується на розрахунковий рахунок Виноградівської  міської ради Закарпатської області:  код ЄДРПОУ 04053677,  МФО 812016, р/р 31513931700058  ГУДКСУ   у Закарпатській області.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати здійснюється фінансово-економічним відділом міської ради. 

9. Договір про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, розробляється робочим органом за зразком, який є додатком до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів, узгоджується з відділом з питань юридичного та кадрового забезпечення міської ради та підписується міським головою.

10. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник знаходиться у виконавчому комітеті міської ради для обліку та контролю.

11. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору, починаючи з першого повного місяця.

12. У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше ніж 1 місяць) оплата проводиться за кожну добу на загальних підставах.

13. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу при відсутності об`єкта зовнішньої реклами.

14. Виноградівська міська рада може щорічно переглядати тарифи залежно від умов розвитку рекламного ринку у місті Виноградів та вносити відповідні пропозиції для розгляду на сесії.

 

 

 

 

Додаток  4

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів (нова редакція),затверджених рішенням дванадцятої сесії Виноградівської міської ради  від 18.05.2017 р. № 281

 

ДОГОВІР №___

про тимчасове користування місцем  розташування рекламних засобів,

 що перебуває у комунальній власності міста Виноградів

 

  м. Виноградів                                                                                    «__»__________20__ р.

 

Виконавчий комітет Виноградівської міської ради Закарпатської області, у подальшому іменований «Уповноважений орган», в особі Виноградівського міського голови ________________________________________________________ , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одної сторони, та ________________________________________________________________ у подальшому     іменований     «Користувач»,     в     особі _______________________________________________________________, що діє на підставі____________________________________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1.«Уповноважений орган» надає «Користувачу» для розміщення зовнішніх рекламних засобів місця, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Виноградів, а «Користувач» використовує ці місця для розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування місцями згідно з розрахунком (додається).

 

2.ПРАВА, ОБОВ¢ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. «Уповноважений орган» має право:

– вимагати   від   «Користувача» дотримуватися вимог  Закону  України   «Про  рекламу»  та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Виноградів, затверджених рішенням сесії Виноградівської міської ради;

– використовувати рекламну поверхню спеціальних конструкцій «Користувача»  для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі або на  інших умовах, встановлених сторонами;

– здійснювати перевірки дотримання «Користувачем» положень цього Договору.

2.2. «Користувач» зобов'язаний:

– утримувати місця розташування рекламних засобів згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати прилеглі місця в належному стані;

– за свій рахунок усувати можливі пошкодження місця  рослинності, що на ньому розташована;

– у випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну;

– своєчасно і у повному обсязі сплачувати платежі за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

– не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу»;

– відшкодувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача»;

– після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в належному стані «Уповноваженому органу» в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору;

– передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним)   

на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність) не допускається.

 

3.  ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАСОБУ

3.1. Розмір плати за всі надані у користування місця розташування рекламних засобів визначається відповідно до «Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Виноградів» з дня надання «Уповноваженим органом» дозволу на розташування рекламоносія  №_______ і складає___________гривень на місяць.

3.2. Умови внесення плати – щомісячно, або за згодою сторін, один раз за рік при отриманні дозволу.

3.3. Внесення   плати   за  користування   місцями   здійснюється   «Користувачем»   шляхом перерахування   відповідних   коштів   на  поточний  рахунок   «Уповноваженого органу»  у встановлені цим Договором строки.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ

4.1. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього Договору «Користувач» зобов'язаний звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції  та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття,  відновлення газонів тощо) проводиться «Користувачем» за його власні кошти.

 

5.  ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ.  РОЗГЛЯД СПОРІВ

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до                                 «___» ___________20____ р.

5.2. Цей договір може бути продовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою згодою сторін, укладеною не пізніше ніж за 20 днів до закінчення дії цього договору.

5.3. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою «Уповноваженого органу» у встановленому законодавством порядку може мати місце в  випадках, якщо       «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, визначені розділом 3 цього договору, протягом 3-х місяців  після закінчення встановленого терміну сплати.

5.4. Всі   спори,   що   виникають   між   сторонами,   вирішуються   в   порядку,   визначеному законодавством України.

 

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей договір  укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

       
 

«Уповноважений орган»

Виноградівська  міська рада Закарпатської області

90300, м.Виноградів, пл.Миру, 5

Тел/факс: (03143) 2-18-53

Код ЄДРПОУ 04053677

МФО 812016, р/р31513931700058

ГУДКСУ в Закарпатській області

 

Міський голова _________С.З.Бочкай

 

 

 

«Користувач»

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

____________ ___________ /_________/